ponude.biz/tekstovi SEMINARSKI.IN.RS/TEKSTOVI

 

Adresa:
Bulevar Zorana Đindica 152a, Beograd , Beograd
Telefon:
011-2698-222
Web:
www.visokaturisticka.edu.rs
E-mail:
info@visokaturisticka.edu.rs

O nama

Visoka turisticka škola strukovnih studija u Beogradu, osnovana 1967. godine kao državna institucija, ima najdužu tradiciju u obrazovanju za potrebe turisticke privrede. Škola obrazuje kadrove za obavljanje strucnih i složenih poslova u turistickim, saobracajnim i drugim organizacijama. Školovanje traje tri godine (šest semestara). Po završetku škole studenti sticu visoko obrazovanje i zvanje strukovnog ekonomiste za turizam .
Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u trajanju od cetiri godine. Nastavni plan i program su usaglašeni sa Bolonjskom deklaracijom i potrebama turisticke privrede. Diplomirani studenti osposobljeni su za obavljanje poslova komercijaliste za domace i inostrano tržište, kreatora turistickih aranžmana organizatora turisticke promocije i propagande i dr.
Nastavu u Školi izvodi jedanest doktora nauka, osam magistara nauka i jedanest predavaca i strucnih saradnika sa visokom strucnom spremom Strucna praksa je deo ukupnog nastavnog procesa i organizuje se u saradnji sa putnickim agencijama i hotelima u zemlji i inostranstvu. Svake godine Škola organizuje brojne ekskurzije u zemlji i inostranstvu. Škola poseduje potpuno opremljen informaticki kabinet, gde se održava nastava iz predmeta Osnovi racunarstva, Informatika u turizmu i Elektronski marketing. Studenti imaju besplatan pristup internetu u Internet centru Škole. Za sve predmete koji se predaju na Visokoj turistickoj školi obezbedeni su adekvatni udžbenici i prirucnici, ciji su autori ili koautori nastavnici Škole. Važan deo obrazovnog procesa za kadrove u turizmu predstavljaju izleti i studijske ekskurzije, u cijoj realizaciji ucestvuju i sami studenti. Pri tome se posebno vodi racuna da osim obilaska pojedinih destinacija i znamenitosti, studenti ostvare i kontakt sa turistickim organizacijama, institucijama i preduzecima.
Visoka turisticka škola strukovnih studija u Beogradu ima veoma razvijenu saradnju sa fakultetima i visokim školama u zemlji i inostranstvu. Nastavnici i studenti Visoke turisticke škole aktivno ucestvuju u radu razlicitih strucnih manifestacija, konferencija i sajmova turizma. Škola svake godine ima svoj štand tokom sajma turizma u Beogradu i svim predhodnim generacijama aktivnosti oko oranizovanja i rad na sajmu bile su posebno atraktivne i edukativne. Svake godine na sajmu turizma Visoka turisticka škola strukovnih studija u Beogradu ima goste sa kojima zajednicki nastupa.
Škola danas raspolaže sa 8 amfiteatara i ucionica, 10 kabineta, Internet centrom, bibliotekom i citaonicom i sa još 5 prostorija za nastavu, rad i društvene aktivnosti nastavnika, drugih radnika Škole i studenata.
Ucionice i druge prostorije za nastavu opremljene su odgovarajucim nastavnim sredstvima (kompjuteri u kabinetima za informatiku, oprema kabineta za nastavu stranih jezika, dijaprojektori, projekciona platna i td.).

 

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija, školske 2010/2011. godine na studijski program Ekonomija i turizam, Škola ce upisati ukupno 400 studenata:

 • 110 studenata koji se finansiraju iz budzeta i
 • 290 studenata koji placaju školarinu.

Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u cetvorogodišnjem trajanju.
Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:

 1. JEDNOG STRANOG JEZIKA (po izboru kandidata)
 • Engleski jezik
 • Nemacki jezik
 • Francuski jezik
 • Ruski jezik
 1. JEDNOG OD STRUCNIH PREDMETA (po izboru kandidata)
 • Ekonomika turizma i Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Geografija
 • Osnovi ekonomije

Na sajtu Škole objavljena su pitanja i literatura za prijemni ispit.

Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaci državljanin.
Strani državljanin placa školarinu u iznosu od 1200 evra, u dinarskoj protivvrednosti.
Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose priznatu diplomu o zvršenom srednjem obrazovanju.
Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu priznata dokumenta i sledece dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašcene institucije.
Dokumenta koja se podnose prilikom prijave na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE ovih dokumenata, i to:

 • svedocanstva sva cetiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz maticne knjige rodenih.
 • državljanstvo Republike Srbije

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000,00 dinara.
Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:
VISOKA TURISTICKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đindica 152-a
Racun broj: 840-2056666-09
Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom licnu kartu ili pasoš.
Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vracaju.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
 • svedocanstva sva cetiri razreda završene srednje škole,
 • državljanstvo Republike Srbije
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz maticne knjige rodenih.
 1. DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u Školi)
 2. INDEKS (kupuje se u Školi)
 3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 4. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA (indeks i obrasci ŠV-20)
 5. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU VISINA ŠKOLARINE:
 • za domace državljane iznosi 48.000,oo dinara, sa mogucnošcu placanja u dve rate (prva rata u iznosu od 24.000,oo dinara na dan upisa a druga rata u iznosu od 24.000,oo dinara do 16. januara 2011. godine
 • za strane državljane iznosi 1200 evra, u dinarskoj protivvrednosti.
Prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

Student studija prvog stepena druge visokoškolske ustanove, kao i lice koje ima steceno više ili visoko obrazovanje na studijama prvog stepena može se upisati u Školu, bez polaganja prijemnog ispita, iskljucivo u statusu studenta koji sam placa školavanje.
Uz zahtev student podnosi original uverenja o položenim ispitima. Ispiti položeni na drugim visokoškolskim ustanovama priznaju se ukoliko odgovaraju studijskom programu Ekonomija i turizam.
Zahtevi za upis u Školu, po osnovu prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova, podnose se od 01. do 20. septembra 2010. godine, u studentskoj službi.

UPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA ŠKOLE

Diplomirani studenti Škole mogu se obratiti sa zahtevom da se utvrdi da ranije steceno više obrazovanje i strucni naziv Ekonomista za turizam odgovara stecenom visokom obrazovanju, nakon završenih osnovnih strukovnih studija i strucnom nazivu Strukovni ekonomista, iz oblasti ekonomskih nauka, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.
Diplomirani studenti upisuju se u trecu godinu studija i polažu razliku ispita, u zavisnosti od nastavnog plana i programa po kome su diplomirali:
I. Studenti koji su upisani i diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 2005/2006. godine i školske 2006/2007. godine
Obavezni su da polože:
I Iz trece godine studija: OBAVEZNI PREDMET

 1. Upravljanje kvalitetom turistickog proizvoda

II Iz trece godine studija: IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Elektronsko poslovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

II. Studenti koji su upisani i diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 2000/2001. godine zakljucno sa školskom 2004/2005. godinom
Obavezni su da polože: I Iz druge godine studija: IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Poslovno komuniciranje
 2. Selektivni oblici turizma
 3. Zaštita životne sredine i turizam

II Iz trece godine studija OBAVEZNI PREDMET

 1. Upravljanje kvalitetom turistickog proizvoda

IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Elektronsko polsovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske Unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

III. Studenti koji su upisani i diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 1993/1994. godine, zakljucno sa školskom 1999/2000. godinom
Obavezni su da polože: I Iz druge godine studija: IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Poslovno komuniciranje
 2. Selektivni oblici turizma
 3. Zaštita životne sredine i turizam

II Iz trece godine studija: OBAVEZNI PREDMETI

 1. Menadžment turisticke destinacije i
 2. Upravljanje kvalitetom turistickog proizvoda

IZBORNI PREDMETI (jedan od tri navedena)

 1. Elektronsko poslovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

IV. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 1992/1993. godine i generacije koje su diplomirale pre te školske godine

Uslove upisa u svakom pojedinacnom slucaju, utvrduje direktor Škole, posebno uporedujuci nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu uskladenost sa studijskim programom Ekonomija i turizam
Školarina za upis u trecu godinu studija iznosi 37.000,00 dinara, sa mogucnošcu placanja na dve rate:

 • prva rata u iznosu od 20.000,00 dinara, na dan upisa,
 • druga rata u iznosu od 17.000,00 dinara do 16.01.2011. godone.

U cenu školarine uracunati su udzbenici i pravo na polaganje ispita.
Nastava u oba semestra ce biti realizovana vikendom, prema rasporedu koji ce biti naknadno objavljen.
Studentima koji diplomiraju na studijskom programu Ekonomija i turizam može se izdati nova diploma samo ako se ranije izdata diploma oglasi nevažecom.
Uz zahtev za upis diplomirani studenti podnose fotokopiju ranije izdate diplome i uverenje o položenim ispitima.
Zahtevi, sa navedenim dokumentima, podnose se od 01. septembra do 15. oktobra 2010. godine, u studentskoj službi od 9-13 casova.